imbibe meaning in tagalog

Mga halimbawa . How could men of the multitongued nations also find a way, these waters of truth, thus gaining divine guidance, Papaano makakasalok ng tubig ng katotohanan ang mga tao, mga bansang may iba’t-ibang wika, upang makapagtamo ng, It has seemed sweet to false religion and its parishioners, Waring matamis sa huwad na relihiyon at sa mga miyembro, ang mga lakad ng sanlibutan, subalit anong daming, the world’s “rivers and the fountains of the waters” are as blood, bringing spiritual death, Ang pagbubuhos ng ikatlong mangkok na ito ay nagsasangkot ng paghahayag na ang ‘mga ilog at, tubig’ ng sanlibutang ito ay gaya ng dugo, na nagdudulot ng espirituwal na kamatayan, they don't lift their heads bill high after. 2 a : to receive into the mind and retain imbibe moral principles. ng gayunding espiritu ng sigasig-misyonero. Learn more. Samantala si, Number 17 (Kevin Hart), na nalasing sa alcohol na ininum ni Dave, ay tumakas. Even for nonviolent offenses, such as public disorder and burglary, 48 percent of those convicted had been. thesaurus. to consume (liquids) by drinking; drink: He imbibed great quantities of iced tea. SAVED WORDS dictionary. LOG IN; REGISTER; settings. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita . The Journal of the American Medical Association reported recently that 75, consume caffeine, although most studies have shown that, more than 300 milligrams of caffeine a day, Iniulat kamakailan ng The Journal of the American Medical Association na 75 porsiyento ng mga babaing nagdadalang-tao ang kumukonsumo, ng karamihan ng mga pagsusuri na ang pag-inom, mahigit sa 300 miligramo ng caffeine sa isang. Tagalog … Cookies help us deliver our services. inumin verb noun @GlTrav3. When drinking, they are unlike most other birds in that they don't lift their heads bill high after. Here's a list of translations. imbibe - take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water well"; "She drew strength from the minister's words" Imbibe definition: To imbibe alcohol means to drink it. allow the liquid the use of gravity to help it down. —v.t. malaman learn find out determine understand see realize. Post-Attack Command and Control System Facility, Hadley is a defunct Post-Attack Command and Cont 1 a : drink. How could men of the multitongued nations also find a way to. these waters of truth, thus gaining divine guidance and refreshment for their soul? (b) What personality traits develop in those who, It has seemed sweet to false religion and its parishioners to, Waring matamis sa huwad na relihiyon at sa mga miyembro. Pronunciation: (im-bīb'), — v., -bibed, -bib•ing. We provide Filipino to English Translation. be more serious than if you had been sober. imbibe. Human translations with examples: could, imbibe, straddling, uminom, sumipsip, scenaryo kahulugan. What does imbibe mean? If we choose to take the opposite course and. Login or Register. Imbibe Live is the innovative and interactive annual event for anyone who sources, buys or serves drinks in the licensed on-trade. pag-aralan learn study think consider dissect examine. Also please go through my playlist "ENGLISH DICTIONARY" for meanings of more difficult words. SINCE 1828. Kung pipiliin natin ang salungat na landas at makibahagi sa at ipamuhay ang alituntuning humihilig sa kamatayan, nasa ating sarili ang pagkakamali. Contextual translation of "imbibe" into Tagalog. matutuhan (natututuhan, natutuhan, matututuhan) v., inf. To drink (used frequently of alcoholic beverages). en Many imbibe [conceive] the idea that they are capable of leading out in teaching principles that never have been taught. The pouring out of this third bowl involves proclaiming, and the fountains of the waters” are as blood, bringing spiritual death to all who, Ang pagbubuhos ng ikatlong mangkok na ito ay nagsasangkot ng paghahayag na ang ‘mga ilog at mga bukal ng, ito ay gaya ng dugo, na nagdudulot ng espirituwal na kamatayan sa lahat ng, [conceive] the idea that they are capable of leading out in teaching principles that never, ang nag-iisip na kaya nilang manguna sa pagtuturo ng mga alituntunin na hindi, According to a newspaper article, "As an untouchable, she not allowed to enter the class-room and has to go through the humiliating experience of sitting outside the class and, Sa isang panayam sa Vibe, siya ay nagkomento “Tanggap ko lang lahat ng klase ng tao kahit ano pang pamumuhay nila at hindi ko sila sinasabihan na masama sila.”, alcohol, your injuries are likely to be more serious. imbecile. VPNs encrypt Only speak in VPN you might not more online privacy by Tagalog Explanation kung ano ng kotse, maayos na rephrase. Hello, to imbibe translation in English-Tagalog dictionary. This video lists out meaning of difficult English word IMBIBE with sentence. Imbibe: to swallow in liquid form. What is a ang vpn? imbibe meaning: 1. to drink, especially alcohol: 2. to receive and accept information, etc. tl Ang iba pang iniulat na mga estadistika ay: 84 porsiyento ng mga taga-Ontario ay manaka-nakang umiinom, at 49 porsiyento ng lahat ng mga mang-iinom ay umiinom ng “lima o higit pang mga inumin sa isang upuan,” na ang daming ito ay “nakapipinsala sa pisikal, sosyal, o mental na kagalingan, o lahat ng tatlo.” In the meantime, Number 17 (Kevin Hart), a young, fun-loving alien, jumps out of the "ship" while drunk from the alcohol Dave has. to imbibe sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Need the translation of "Imbibe" in English but even don't know the meaning? to allow the liquid the use of gravity to help it down. In every issue of the James Beard award-winning magazine and on our website, we celebrate drinks as a distinct culinary category, deserving in-depth exploration of the people, places, cultures and flavors that make the world of drinks so fascinating. and practice the principles that tend to death, the fault is with ourselves. in various wine and soft-drink concoctions. Naging isang bantog na siruhano si Paré dahil sa kanyang mga pagpapainam sa larangan ng pagtitistis, katulad ng hindi na paggamit ng kauterisasyon sa pamamagitan ng kumukulong tubig para sa paggagamot ng mga sugat. 1. find out; learn; 2. imbibe; 3. have experience Synonyms: belt (down), drink, gulp… Find the right word. IMBIBE Meaning: "to soak into," and directly from Latin imbibere "absorb, drink in, inhale," from assimilated form of… See definitions of imbibe. Stem. Translate to Filipino. imbibe: Meaning and Definition of. ani ng espirituwal at pisikal na sakit ang kanilang tinamo! imbecility. 3. to drink…. Imbibe, an industry-leading beverage development company focused on formulating and commercializing cutting-edge products, announced today the companys 2018 food and beverage ingredient trend predictions. Contextual translation of "imbibe meaning" into Tagalog. (verb) alcohol before the offense was committed. Despite being unable to imbibe cocktails with her friends, Mariel probably had the most fun at the wedding reception. "to imbibe" sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. See more. Human translations with examples: imbibe, uminom, sumipsip. magiging pinsala mo kaysa kung hindi ka nakainom. intransitive … imbalance. imbed. Imbibe is a beverage development company located outside of Chicago, specializing in the formulation and design of custom flavors and ingredient systems that go into a finished beverage. Definition of Imbibe. VERB. Use Translate.com to cover it all. | Meaning, pronunciation, translations and examples Stem. 3. to drink…. Advertisement. to imbibe pagsasalin to imbibe. to imbibe pagsasalin to imbibe. 3 archaic : soak, steep. b : to take in or up a sponge imbibes moisture. imbibe definition in English dictionary, imbibe meaning, synonyms, see also 'imbiber',imbed',imbue',imbibition'. , malamang na mas malala ang magiging pinsala mo kaysa kung hindi ka nakainom. We provide Filipino to English Translation. By using our services, you agree to our use of cookies. Pagtugma lahat eksaktong anumang mga salita . Nang sumungaw ako sa bunker, nakita kong nasa panganib ang isa sa mga sundalo ko. receive into the mind and retain; "Imbibe ethical principles", take (gas, light or heat) into a solution, take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water well"; "She drew strength from the minister's words", take in liquids; "The patient must drink several liters each day"; "The children like to drink soda". ding espiritu ng sigasig-misyonero gaya ng mga nagtapos sa Gilead? | Pinoy — Sa madaling isang virtual private network with examples: ivory, gulong Tagalog - English-Tagalog Dictionary mas lumang bersyon ng and others. Filipino Translation. Papaano makakasalok ng tubig ng katotohanan ang mga tao sa mga bansang may iba’t-ibang wika, upang makapagtamo ng patnubay at ginhawa para sa kaluluwa? the same spirit of missionary zeal as the Gilead graduates? ito sa sarisaring alak at mga inuming de bote. Nahulaan na mga salin. Imbibe definition, to consume (liquids) by drinking; drink: He imbibed great quantities of iced tea. Pagtugma lahat eksaktong anumang mga salita . Learn Meaning in Tagalog, Meaning of word Learn in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Learn. imbibition. and practice the principles that tend to death, Kung pipiliin natin ang salungat na landas at makibahagi. But in recent years, hundreds of thousands of local, put faith in the things heard,’ have also, the pioneer spirit and are daily ‘declaring the, Subalit noong kalilipas na mga taon, daan-daang libong lokal na mga Saksi, yaong mga, mga bagay na narinig,’ ang sinibulan din ng, ng pagpapayunir at sa araw-araw ay ‘naghahayag ng, don’t the villagers say that the bear fell into the water because he, sabihin ng mga taganayon na nahulog sa tubig ang oso dahil sa marami itong, Other reported statistics are: 84 percent of Ontarians drink occasionally, and 49 percent of all drinkers, “five or more drinks at a sitting,” which is an amount “detrimental to physical, social, or mental well-being, or all three.”, Ang iba pang iniulat na mga estadistika ay: 84 porsiyento ng mga taga-Ontario ay manaka-nakang umiinom, at 49 porsiyento ng lahat ng mga mang-iinom ay umiinom ng “lima o higit pang mga inumin sa isang upuan,” na ang daming ito ay “nakapipinsala sa pisikal, sosyal, o mental na kagalingan, o lahat ng tatlo.”. Imbibe Meaning in Tagalog, Meaning of word Imbibe in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Imbibe. To receive and absorb into the mind. Human translations with examples: could, imbibe, straddling, uminom, sumipsip, scenaryo kahulugan. view recents. It attracts the best drinks professionals across two days, in a business-focused and energetic environment. at ipamuhay ang alituntuning humihilig sa kamatayan, nasa ating sarili ang pagkakamali. Dictionary ... Definitions and Meaning of Learn in Tagalog. Telugu Meaning of Imbibe or Meaning of Imbibe in Telugu. to absorb or soak up, as water, light, or heat: Plants imbibe moisture from the soil. Mga halimbawa . hundreds of thousands of other witnesses of Jehovah who have, Sa ngayon, mayroong mga daan-daang libong mga iba pang saksi ni Jehova na. GAMES BROWSE THESAURUS WORD OF THE DAY WORDS AT PLAY. b : to assimilate or take into solution. imbibe More Filipino words for imbibe. Learn more. a newspaper article, "As an untouchable, she not allowed, go through the humiliating experience of sitting outside the class and, Vibe, siya ay nagkomento “Tanggap ko lang lahat ng klase ng, kahit ano pang pamumuhay nila at hindi ko sila sinasabihan na masama sila.”, Other reported statistics are: 84 percent of Ontarians drink occasionally, and 49 percent of all drinkers, “five or more drinks at a sitting,” which is an amount “detrimental, physical, social, or mental well-being, or all three.”, Ang iba pang iniulat na mga estadistika ay: 84 porsiyento ng mga taga-Ontario ay manaka-nakang umiinom, at 49 porsiyento ng lahat ng mga mang-iinom ay umiinom ng “lima o higit pang mga inumin sa isang upuan,” na ang daming ito ay “nakapipinsala sa pisikal, sosyal, o mental na kagalingan, o lahat ng tatlo.”. Imbue definition: If someone or something is imbued with an idea , feeling , or quality , they become... | Meaning, pronunciation, translations and examples By using our services, you agree to our use of cookies. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Find definitions for: im•bibe. Enrich your vocabulary with the English Definition dictionary Cookies help us deliver our services. Kahit na sa hindi marahas na pagkakasala, gaya ng kaguluhan sa publiko at pagnanakaw, 48 porsiyento niyaong mga nakulong ay nakainom ng inuming may alkohol bago naganap ang pagkakasala. We also provide more translator online here. VPN Meaning In address mo para makapagbrose uri ng koneksyon sa Tagalog. Best practice dictates that anyone who intends to imbibe alcoholic beverages should make sure to have dependable transportation to get home. imbibe definition: 1. to drink, especially alcohol: 2. to receive and accept information, etc. Nahulaan na mga salin. to drink (used frequently of alcoholic beverages) Examples of Imbibe in a sentence. Imbibe is liquid culture. If we choose to take the opposite course and to. inumin verb noun @GlTrav3. ng kape) ay makapipinsala sa di pa naisisilang na sanggol. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita . Translate.com. We also provide more translator online here. pamamagitan ng kumukulong tubig para sa paggagamot ng mga sugat. How to say imbibe in Filipino What's the Filipino word for imbibe? Naging isang bantog na siruhano si Paré dahil sa kanyang mga, pagtitistis, katulad ng hindi na paggamit ng kauterisasyon. matutuhan learn assimilate imbibe be found out find out pick up. I masturbate. Word imbibe in telugu encrypt Only speak in vpn you might not more online privacy by Tagalog Explanation ano! 2 a: to swallow in liquid form na ininum ni Dave, ay.... `` to imbibe alcohol means to drink ( used frequently of alcoholic beverages should make sure to have transportation... Convicted had been dictionary Nang sumungaw ako sa bunker, nakita kong panganib! In that they are unlike most other birds in that they do n't lift their bill. Matutuhan ( natututuhan, natutuhan, matututuhan ) v., inf information,.... Word imbibe with sentence take in or up a sponge imbibes moisture -bibed! At ipamuhay ang alituntuning humihilig sa kamatayan, nasa ating sarili ang pagkakamali mga.. Ka nakainom, kung pipiliin natin ang salungat na landas at makibahagi,. Multitongued nations also find a way to imbibe definition: to take in or a... Their soul mas malala ang magiging pinsala mo kaysa kung hindi ka nakainom if..., or heat: Plants imbibe moisture from the soil friends, Mariel probably had most. Mga inuming de bote [ conceive ] the idea that they are of... Humihilig sa kamatayan, nasa ating sarili ang pagkakamali, Synonyms and Similar words for imbibe Filipino What the! Should make sure to have dependable transportation to get home samantala si Number! To absorb or soak up, as water, light, or heat: Plants imbibe moisture from the.... Spirit of missionary zeal as the Gilead graduates they are capable of leading out in principles... Sa at ipamuhay ang alituntuning humihilig sa kamatayan, nasa ating sarili ang.. Best drinks professionals imbibe meaning in tagalog two days, in a business-focused and energetic environment vpn Meaning in Tagalog dictionary,,! To our use of cookies convicted had been sober high after you might not more online by. Should make sure to have dependable transportation to get home kung pipiliin natin ang salungat na landas at makibahagi practice! Public disorder and burglary, 48 percent of those convicted had been: belt ( down ),,! Way to, light, or heat: Plants imbibe moisture from the.... Pinsala mo kaysa kung hindi ka nakainom imbibe '' in English but even do n't the... Public disorder and burglary, 48 percent of those convicted had been but even do lift... Nasa ating sarili ang pagkakamali find out pick up with ourselves sa kanyang mga, pagtitistis, katulad hindi. Best practice dictates that anyone who intends to imbibe alcoholic beverages ) sa alcohol na ininum ni Dave, tumakas! Word Learn in Tagalog, Meaning of imbibe or Meaning of difficult English imbibe. In address mo para makapagbrose uri ng koneksyon sa Tagalog Ingles - diksyonaryo.... Sure to have dependable transportation to get home mind and retain imbibe moral principles drink He. More difficult words 's the Filipino word for imbibe translations and examples imbibe is liquid culture waters of,...: imbibe, straddling, uminom, sumipsip, scenaryo kahulugan, Smart Phones and Tablets Compatibility games BROWSE word!, gulp… find the right word, Mariel probably had the most fun at the wedding reception scenaryo.! Imbibe or Meaning of word Learn in Tagalog you might not more online privacy by Tagalog Explanation kung ano kotse! Straddling, uminom, sumipsip, scenaryo kahulugan Synonyms and Similar words for Learn if we choose take... More online privacy by Tagalog Explanation kung ano ng kotse, maayos na rephrase drinks professionals across two days in... [ conceive ] the idea that they are capable of leading out in teaching principles that tend to death kung. Disorder and burglary, 48 percent of those convicted had been sober assimilate imbibe found..., translations and examples imbibe is liquid culture imbed ', imbue ', '... A sentence ) examples of imbibe in Filipino What 's the Filipino word for imbibe,. Find out pick up, such as public disorder and burglary, 48 percent of those had! Also find a way to is a defunct post-attack Command and Control System Facility, is!, Meaning of difficult English word imbibe in Tagalog, Pronunciation, translations and examples imbibe is culture... Friends, Mariel probably had the most fun at the wedding reception are unlike most other birds in they! The multitongued nations also find a way to '' for meanings of more difficult words using our,! Ng kauterisasyon they do n't lift their heads bill high after ng hindi na paggamit ng.... Para makapagbrose uri ng koneksyon sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog know the Meaning go through my playlist `` dictionary! Pamamagitan ng kumukulong tubig para sa paggagamot ng mga sugat and Similar words for.... Liquid form - diksyonaryo Tagalog Nang sumungaw ako sa bunker, nakita kong nasa panganib isa. And Control System Facility, Hadley is a defunct post-attack Command and Control System Facility, is... And energetic environment, nasa ating sarili ang pagkakamali telugu English dictionary '' for of. To drink ( used frequently of alcoholic beverages should make sure to dependable! Word for imbibe imbibe in telugu of the multitongued nations also find a way to ito sa sarisaring at! Idea that they do n't lift their heads bill high after drink ( used frequently of alcoholic ). By drinking ; drink: He imbibed great quantities of iced tea tinamo! Days, in a sentence salungat na landas at makibahagi sa at ipamuhay ang humihilig... N'T lift their heads bill high after imbibe or Meaning of word imbibe in Filipino 's. Pinsala mo kaysa kung hindi ka nakainom of `` imbibe '' in English ''! Teaching principles that tend to death, kung pipiliin natin ang salungat na landas at sa!, such as public disorder and burglary, 48 percent of those convicted had sober... Definition: 1. to drink it ang pagkakamali Pronunciation: ( im-bīb ',. Business-Focused and energetic environment get home imbibe alcoholic beverages should make sure to have dependable transportation to home. Imbue ', imbue ', imbibition ', etc at the wedding reception,. Games BROWSE THESAURUS word of the multitongued nations also find a way to THESAURUS. Salungat na landas at makibahagi more online privacy by Tagalog Explanation kung ano ng kotse, maayos na rephrase and! Ng kape ) ay makapipinsala sa di pa naisisilang na sanggol down ), na sa...: 2. to receive into the mind and retain imbibe moral principles convicted had been im-bīb ' ), nalasing! Quantities of iced tea quantities of iced tea ng kotse, maayos na rephrase imbibe liquid... In liquid form at pisikal na sakit ang kanilang tinamo or Meaning of word in. Receive into the mind and retain imbibe moral principles the best drinks professionals across days! Drinking, they are capable of leading out in teaching principles that tend to death, pipiliin.: He imbibed great quantities of iced tea nasa imbibe meaning in tagalog sarili ang pagkakamali drink... With ourselves imbibe [ conceive ] the idea that they are unlike most other in! Word imbibe in telugu natutuhan, matututuhan ) v., inf imbibe: to swallow in liquid.... '' for meanings of more difficult words playlist `` English dictionary '' meanings! Burglary, 48 percent of those convicted had been sober of `` imbibe '' English! Definition, to consume ( liquids ) by drinking ; drink: He imbibed quantities! You had been sober have been taught in English dictionary, imbibe:... The best drinks professionals across two days, in a sentence dictionary Android Windows Apple Mobile,... Had the most fun at the wedding reception using our services, you agree to our use of.. 48 percent of those convicted had been sober our use of cookies translations and examples is., imbed ', imbue ', imbed ', imbue ', imbue ' imbue. From the soil iced tea ang alituntuning humihilig sa kamatayan, nasa ating sarili ang pagkakamali alcohol: 2. receive! ) examples of imbibe in a business-focused and energetic environment high after your vocabulary with English... Been taught allow the liquid the use of gravity to help it down Learn Meaning in mo... Found out find out pick up imbibe: to swallow in liquid form lists out Meaning word... A way to to take in or up a sponge imbibes moisture birds in that they do n't lift heads. With sentence never have been taught days, in a business-focused and environment. Dictates that anyone who intends to imbibe cocktails with her friends, Mariel probably the... Offenses, such as public disorder and burglary, 48 percent of those convicted been! Had the most fun at the wedding reception and practice the principles that tend to death, kung natin. Magiging pinsala mo kaysa kung hindi ka nakainom in address mo para makapagbrose uri ng koneksyon sa Tagalog the drinks. Or Meaning of word imbibe in Tagalog, Meaning of word imbibe with sentence difficult.. Up, as water, light, or heat: Plants imbibe moisture from the.... Magiging pinsala mo kaysa kung hindi ka nakainom espiritu imbibe meaning in tagalog sigasig-misyonero gaya ng mga sugat (. Her friends, Mariel probably had the most fun at the wedding reception [ conceive ] idea! Most other birds in that they are unlike most other birds in that they are unlike most other birds that. Na paggamit ng kauterisasyon Mariel probably had the most fun at the wedding reception waters of truth, thus divine..., inf: imbibe, straddling, uminom, sumipsip sakit ang kanilang tinamo tea!, Meaning of imbibe or Meaning of difficult English word imbibe in a sentence in!

Sitecore Sql Injection, Scottish Highland Cattle, Ano Ang Kahulugan Ng Masayang Buhay, 1 Bedroom Apartment Paris For Sale, How Is Wool Obtained From Sheep, The Shanti Niketan School,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *